ประวัติบ้านหนองหลวง

ศรสวรรค์ รัตนวงค์


ใส่ความเห็น

ประวัติบ้านหนองหลวง

                      บทที่ 1 บทนำ

1.1    ที่มาและปัญหาของโครงงาน

            ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนหนองหลวงปัจจุบันนี้ไม่      รู้จักประวัติและความเป็นมาของบ้านหนองหลวง ปัญหาของโครงงานนี้ก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักที่มาและความสำคัญของชุมชนของตนเอง จึงทำให้เกิดปัญหาตามมา  แต่ก็แก้ไขด้วยการเผยแพร่ประวัติของชุมชนให้ทุกคนรู้และสืบต่อมา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อให้รู้จักประวัติของชุมชนมากยิ่งขึ้น

1.2.2 เพื่ออนุรักษ์ และ เผยแผ่แก่เยาวชนรุ่นหลัง

1.2.3   เพื่อรู้จัก ที่มาและความสำคัญ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 คนในชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.3.2 ได้รู้จักที่มาและความสำคัญ

1.3.3 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

      1. ฮาร์ดแวร์

       1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดความเร็ว 20 cHz ขึ้นไป

       1.2 หน่วยความจำขนาดความจุ(แรม) 1GB

       1.3 กล้องถ่ายรูป

      2. ซอฟต์แวร์

        2.1 เทคโนโลยี weblog

1.5 แผนการดำเนินการ

    1.5.1 วางแผนที่จะทำ

    1.5.2 รวบรวมข้อมูล

    1.5.3 เตรียมอุปกรณ์

    1.5.4 ลงมือสร้างงานที่จะทำ

1.6 วัสดุในการทำโครงงาน

     1.6.1 กล้องถ่ายรูป     1.6.2 สมุดบันทึก

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน

2.1 ความรู้เกี่ยวกับปประวัติบ้านหนองหลวง

แบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวงหมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดงหมู่ที่ 3 บ้านหนองหลวงน้อยหมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ

หมู่ที่ 5 บ้านโคกสำราญ

หมู่ที่ 6 บ้านหนองย่างชิ้น

หมู่ที่ 7 บ้านนาอ้อม

หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้ำเกลี้ยง

หมู่ที่ 9 บ้านโคกก่อง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวัฒนา

หมู่ที่ 11 บ้านหนองเม็ก

หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองหลวง
  จำนวนหลังคาเรือน :

1,182

หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร :

5,642

คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 511 คน คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี :

225

คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 123 คน คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ :

36

คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 10   คน คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป :

593

คน   จำนวนผู้พิการ : 65   คน คน
 

 

 

บ้านหนองหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2450

แยกตัวออกมาจากตำบล ค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้ตั้งขึ้นให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจนถึงปี พ.ศ.2552 ได้แต่ตั้งให้เป็นเทศบาลตำบลหนองหลวง มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พัทยา 3  และได้ปรับปรุงตลาดสดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

โรงเรียนที่อยู่ในเขตตำบลหนองหลวง

1. โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง

       2. โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกุล

   3 . โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

   4 . โรงเรียนบ้านโคกดินแดง

   5 . โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

   6 . โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้นภาพสถานที่ต่าง

 

 

 

2.2   ความรู้เกี่ยวกับเว็บบล็อก

บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภท หนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือวิดีโอใน หลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำว่า “บล็อก” ยังใช้เป็นคำกริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า “บล็อกเกอร์”

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบัน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทำบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักับลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

Advertisements


1 ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!